Showing 1–12 of 15 results

ดอกเจาะไม้เกลียว AUGER BIT 16 X 200

SKU: MPD-07288
฿155.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 2-1/8″

SKU: MPD-50734
฿611.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เกลียว AUGER BIT 20 X 200

SKU: MPD-07303
฿182.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1-7/8″

SKU: MPD-50712
฿529.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1-1/8″

SKU: MPD-50653
฿310.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 2″

SKU: MPD-50728
฿574.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1-5/8″

SKU: MPD-50697
฿429.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 3/8″

SKU: MPD-50594
฿210.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1-1/2″

SKU: MPD-50681
฿383.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 7/8″

SKU: MPD-50631
฿274.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1/2″

SKU: MPD-50603
฿219.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดอกเจาะไม้เร็ว FORSTNER BIT 1-3/8″

SKU: MPD-50675
฿346.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว